X
تبلیغات
زولا

تخارستان ویژهء اقتصاد، بانکداری و امور مالی TAKHARISTAN

رستاقی: راز

  به این آ لود ه گی د نیا ثر یا تا به سنــــــــبلها              

که چشم پرتراوت را شـــــــعورو عشرت دلها

زمین خا طرات عشق گـشو د ه حاصل رازش               

ســـــــــتاندپیک بیــــــــدادی نماند رمز منزلها

زمســــتان وبهارمن بود تبد یل به یک حرفش               

شبستان وگلســــــــتان رانبودترجیح به تمثیلها

ندا ی شـکو ة قلبم شکســــــــت مو ج دریا شد              

کنار وساحل دریا خطرگشـــــــــته به حا صلها

ذ لیل گشـــــته چمن زارم میانش نطفة پیداست               

سیــمای تابش آن شد نگاه دســــــــــتة گلـــــها

بهار من گـــــــذ رگاه شـــد وجود م پارسای آن               

که زینت دادن آن چون به مثل عشــــق  بلبلها  

رسیدی راه روشن را بساطش رازروستاقیست 

شود پیمانه یک حرفش به درد ورنج ومشکلها