تخارستان ویژهء اقتصاد، بانکداری و امور مالی TAKHARISTAN

فشرده ی برنامه ی اصلاح طلبان

 بسم الله الرحمن الرحیماصلاح طلبان

فشرده ی برنامه ی اصلاح طلبان

منشور یکم

محافظه کاری، وضعیت موجود را توجیه می کند و انقلابیگری خشونت بار است و دستاورد  

ها وزیر بنا های نظام کشور را به خطر می  اندازد.  

اصلاح طلبی یک حرکت مدنی است که با استفاده از همه روش های

مردمسالارانه، چالش ها و ناهنجاری ها را تشخیص نموده و برای حل آن تلاش می کند. 

پیامبران خدا، نخستین اصلاح طلبانی بودند که برای آوردن اصلاحات در جوامع بشری فرستاده شدند تا انسان ها را به سوی روشنایی، عدالت، رفاه و رستگاری راهنمایی نمایند؛ همچنان، خردمندان و روشنگران نیز در راستای اصلاحگری تلاش نموده اند. بنا بر آن، اصلاح طلبی یک جریان تاریخی است که ریشه های عمیق در خواست های مردمان مبارز و اصلاح طلب جوامع بشری دارد.

دلیل شکل گیری جریان های اصلاح طلب در جوامع، وجود فساد و بی عدالتی لجام گسیخته و نبود پاسخگویی و مسوولیت پذیری دولت ها است که زندگی انسان ها را بی رحمانه متضرر می سازد.

ما جمعی از مردم افغانستان هستیم که در پیوند و ادامه ی جریان تاریخی اصلاح طلبی به پا خاسته ایم تا روی دستاورد های عدالتخواهانه و تأمین حقوق شهروندی تأکید نموده و برای آوردن اصلاحات بنیادین، به منظور بهبود زندگی مردم کشورمان، تلاش عملی نماییم.

مردم آزاده ی افغانستان! آنگونه که شما آگاه هستید، موجودیت فساد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ریشه ی اصلی نا بسامانی و تباهی در افغانستان بوده و کشور را به سوی نابودی می کشاند.

اصلاح طلبان با تشخیص این واقعیت و درک دقیق از وضعیت موجود کشور با حمایت و پشتیبانی شما مردم رنجدیده، کمر همت بسته اند  تا رسیدن به خواست های اصلاح طلبانه،  مبارزه کنند  و ازین طریق رسالت انسانی خود را در پیشگاه شما ادا نمایند. 

از دید اصلاح طلبان، عوامل اصلی فساد ازین قرار اند:

 

عوامل فساد:

        

عدم تطبیق قوانین

§  فساد سیاسی و انحصار قدرت

§  عدم رعایت اصل شایسته سالاری

§  تابعیت دوگانه ی مسوولین بلند پایه

§  حضور تعریف نشده ی نیروهای خارجی در کشور

§   عدم تعریف روشن دولت از دوست و دشمن خارجی و داخلی مردم  افغانستان 

§  برگزار نشدن انتخابات شاروالی ها و شوراهای ولسوالی 

 

انسان های مبارز و متعهد جوامع بشری، در برابر مشکلات مبارزه نموده و تمدن ها در سایه ی تلاش های این مبارزان میهن دوست و هدفمند شکل گرفته است.

 

برای از میان برداشتن بی عدالتی ها و نا برابری های که زندگی مردم افغانستان را به چالش های جدی مواجه نموده، به یک مبارزه ی هدفمند و ایستادگی مردمی نیاز است. راه های برون رفت از دشواری های موجود از نظر اصلاح طلبان قرار زیر است:

 

راه های حل:

 

§ تطبیق قوانین

§ تمرکز زدایی، تفکیک قوا و تغییر نظام انتخاباتی افغانستان

§ توزیع عادلانه قدرت

§ شایسته سالاری

§ داشتن تابعیت یگانه

§ تعریف چگونگی حضور نیروهای خارجی از سوی مجلس نمایندگان 

 

    اصلاح طلبان به این باور اند که برایند فساد گسترده در افغانستان، فقر، بیکاری، نا امنی و در نهایت سست شدن پایه های حکومت داری است که برای حال و آینده مردم ناگوار است.

اصلاح طلبان، یک جریان مستقل است که به نمایندگی از مردم افغانستان، برای رسیدن به اهداف والایی که منافع ملت زجر کشیده ی افغانستان در آن نهفته، از هر وسیله ی مدنی و صلحجویانه استفاده نموده و تا پیروزی به پیش خواهند رفت. اصلاح طلبان در تمام مراحل مبارزات شان عدم خشونت را اصل می پندارند و مبارزات اصلاح طلبانه را تنها راه برای رسیدن به دولت مقتدر و حکومت خوب می دانند.

 

شورای عالی اصلاح طلبان

10/03/2011

 

تماس با بخش روابط: 0700701034