تخارستان ویژهء اقتصاد، بانکداری و امور مالی TAKHARISTAN

رشد بی سابقه واردات دولت چین

آمارهای منتشر شده نشان می دهد که دولت چین به بالاترین حد واردات درچندسال گذشته رسیده ا ست و واردات این کشور30 در صد افزایش را نشان می دهد.
این آمارها در حالی منتشر می شود که  نگرانی های جدی در باره رکود اقتصادی جهان وجود دارد.
براساس آمارهای منتشر شده روند مصرف در این کشوربه شکل بی سابقه ای  بالا رفته بطوریکه واردات کالا به رکورد بیسابقه ای رسیده است.

واردات کالا در ماه آگوست در مقایسه با سال گذشته با ۳۰ درصد افزایش به رقم ۱۵۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر رسید.

آمار ارائه شده توسط دولت همچنین نشان می دهد که صادرات کالا از این کشور درهمین ماه ۲۴ درصد رشد داشت و ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر بود.
گفته شده است که مازاد تجاری چین در ماه پیش از آن ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر بود.
افزایش جمعیت و نیزرشد یک طبقه ثروتمند و مرفه از دلایل اصلی این افزایش به شمار می رود.