X
تبلیغات
زولا

تخارستان ویژهء اقتصاد، بانکداری و امور مالی TAKHARISTAN

راه اندازی شاخص سهام برای مسلمانان هند

بازار تبادله سهام هند یک شاخص سهام جدید از شرکت هایی را راه اندازی نموده است که کد قانون اسلامی دارد. این اقدام یک فرصت جدید سرمایه گذاری برای بیشتر از 150 ملیون مسلمان هندی فراهم می سازد.

بازار سهام هند درسالهای اخیر رونق یافته است. اما مسلمانان کشور نمی توانستند به دلیل محدودیت های وضع شده توسط قانون اسلامی ازآن استفاده نمایند.

قوانین اسلامی سرمایه گذاری در شرکت هایی را مجاز نمی داند که مال التجاره یی مثل مشروبات الکلی، تنباکو داشته باشند یا چیزهایی که مفاد روی آن علاوه می شود.

اما آن وضع روز سه شنبه وقتی تغییر یافت که بازار تبادله سهام بومبای یک شاخص جدید به نام  'بی اس ای تاسیس شریعه 50' را معرفی کرد.

این سهام مطابق قانون اسلامی است. این سهام با کمک یک شرکت مالی اسلامی مستقر درمومبایی انتخاب شده است. این شرکت 'مشورت تقوا و تسویه های سرمایه گذاری شرعی' نام دارد.

این سهام برای اطمینان ازاینکه مطابق قانون اسلامی است، هر ماه تحت بررسی قرار خواهد گرفت."